POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.krakowskiewypieki.webi.so

1. Administrator danych osobowych

My, Krakowskie Wypieki Romaniszyn Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 8A, 31-752 Kraków, NIP 678-290-44-56, REGON 356765391, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych oraz operatorem serwisu internetowego pod adresem: www.krakowskiewypieki.webi.so (dalej zwanego „Serwisem”).

2. Kontakt

Z Nami, czyli z Administratorem Twoich danych osobowych, możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw wysyłając wiadomość na adres e mail:[email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania

• w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną takich jak: konto klienta, sklep internetowy, usługa Newsletter, a także formularz kontaktowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO );

• w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

• w celach marketingowych, na podstawie Twojej wyraźnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

• w celach analitycznych poprzez monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych; optymalizacji naszych usług i produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych Serwisu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celach marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług oferowanych w Serwisie lub towarów i usług naszych zaufanych partnerów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

• naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, jak biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, dostawcy usług IT, banki, firmy kurierskie, operatorzy płatności internetowych;

• organom władzy publicznej, w tym sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym, w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Nas przepisami prawa;

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych.

• Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia;

• Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.

• Twoje podstawowe dane kontaktowe są przechowywane dla celów marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

7. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych:

Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

c) prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych:

Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj odpowiednie żądanie pod adres e-mail: [email protected] lub napisz na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień jesteśmy zobowiązani odpowiednio Cię zidentyfikować dokonując uwierzytelnienia.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługi dostępne w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres IP. W wypadku gdy jesteś przedsiębiorcą możemy Cię prosić o podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP w celu wystawienia faktury. Jeżeli zdecydujesz się wyłącznie na skorzystanie z usługi Newslettera będziemy wymagać podania tylko Twojego adresu e-mail.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, a także jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz Nam swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Tobą umowy, przez co w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Serwisu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Pliki Cookies:

W Serwisie wykorzystujemy technologię znaną jako „cookies”. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, Serwis rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. W ten sposób cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone dane dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Przetwarzamy powyższe dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Ciebie ze strony Serwisu w następujących celach:

• identyfikowania Ciebie jako zalogowanego użytkownika Serwisu;

• zapamiętywania wybranych przez Ciebie Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

• zapamiętywania danych z wypełnianych przez Ciebie formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

• dostosowywania zawartości strony Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;

• prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.

Możesz w każdej chwili wyłączyć lub dokonać ograniczenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. w zależności od używanej przeglądarki:

• w przeglądarce Chrome

• w przeglądarce Firefox

• w przęglądarce Internet Explorer

• w przeglądarce Opera

• w przeglądarce Safari

• w przeglądarce Microsoft Edge

Dane dodatkowe

Możemy przetwarzać również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi techniczne Serwisu) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.